ต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมเสริมความรู้ประสบการณ์แก้ปัญหาแนวชายแดน แก่คณะนักศึกษา อาจารย์ หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 56 ประจำปี 2566

177

          วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะนายทหาร ฝ่ายอำนวยการกองทัพภาคที่ 4 ให้การต้อนรับนักศึกษา อาจารย์ หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 56 ประจำปี 2566 ของโรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานตามหลักสูตรให้ได้รับประโยชน์ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในด้านสถานการณ์ด้านการข่าว สถานการณ์ชายแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนสถานการณ์ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

          ด้านแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการเดินทางมาของคณะในวันนี้ เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ก็ได้มีการวางกรอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาโดยยึดถือคำสั่งนโยบาย และแผนปฏิบัติการของหน่วยเหนือเป็นแนวทางในการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำมาปรับแก้ไขปัญหา ยุติการใช้ความรุนแรง สร้างพื้นที่ให้ปลอดเหตุ และประชาชนมีความปลอดภัย เป็นพื้นที่ที่มีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า