รอง มทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กำชับกำลังพลฝึกทบทวน สร้างทักษะความชำนาญ เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงปลอดภัยในพื้นที่

476

          วันนี้ ( 7  มกราคม 2566 ) เวลา 10.05 น.  ที่ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี  ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย พร้อมนี้ได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา, รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และแนวทางสำหรับพัฒนาแผนการฝึกประจำปีตามนโยบายการฝึกทักษะการป้องกันตนเอง และการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันสมคิด คงแข็ง ผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี และกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ

          โดย รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำว่าศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี เป็นพื้นที่สำหรับการทางฝึกยุทธวิธีของทหาร ตำรวจ และ ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน, ชุดคุ้มครองตำบล ที่อาสาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนมีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการอบรมให้ความรู้ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ แก่กำลังพล ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ พร้อมมอบนโยบายและสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท หมั่นสอดส่องดูแลจุดเสี่ยงเพิ่มความเข้มงวดจุดล่อแหลมต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันและลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกำลังพลทุกนายจะต้องผ่านการฝึกทางยุทธวิธี สร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้น ที่มีใจเสียสละเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี มีภารกิจในการฝึกพิเศษให้กับกำลังทหารพราน, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และกำลังส่วนอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร,ตำรา และคู่มือการฝึกในหลักสูตรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังมีภารกิจในการจัดทำบทเรียนจากการปฏิบัติงานในกรณีศึกษาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า