พิธีปิดการปฐมนิเทศผู้บังคับกองร้อยและฝ่ายอำนวยการ (รุ่นที่1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่

393

          เมื่อวันที่ (21 ธันวาคม 2565) เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พันเอก อภินันท์  แจ่มแจ้ง รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีปิดการปฐมนิเทศ ผู้บังคับหน่วยระดับ ผู้บังคับกองร้อยและฝ่ายอำนวยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครึ่งปีแรก) ตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การยุติการก่อเหตุรุนแรง และการฝึกอบรมกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ด้วยการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และปฏิบัติภายใต้กรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

          ด้าน พันเอก อภินันท์  แจ่มแจ้ง รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า สำหรับการปฐมนิเทศในวันนี้เป็นนโยบายและแผนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บังคับหน่วยระดับ ผู้บังคับกองร้อยและฝ่ายอำนวยการของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ปลัดอำเภอ นายตำรวจระดับสารวัตร รองสารวัตร เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับทราบนโยบายของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และงานสำคัญที่ได้กำหนดไว้จำนวน 5 งาน คือ งานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย งานการแก้ไขปัญหายาเสพติด งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง งานการสร้างความเข้าใจ และงานการบูรณาการด้านความมั่นคงและการพัฒนา ตลอดจนรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 นอกจากนี้ ยังได้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร จากส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ที่มากด้วยความรู้ และประสบการณ์ อาทิ แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธวิธีของผู้ก่อเหตุรุนแรง และแนวทางการตอบโต้ การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา และนโยบายการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประจำปี 2566 รวมถึงการที่ทุกคนได้แบ่งกลุ่มสัมมนาเพื่อระดมสมอง เสนอแนะแนวทาง ตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงาน ในแต่ละบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ ต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า