“เพราะเราคือพี่น้องกัน” ตาดีการวมใจ พบปะพัฒนาสัมพันธ์และมอบของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการให้น้องนักเรียน

215

          เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ลงพื้นที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บริเวณบ้านจะแนะ หมู่ที่ 2 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตาดีกา พร้อมได้บรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติ เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด รู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยต่าง ๆ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง

         นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารยังได้มอบของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กนักเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่และการเรียนการสอนของนักเรียนและครู สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับเยาวชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การร่วมกันสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน “เพราะเราคือพี่น้องกัน”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า