ประชุมเวทีสภาสันติสุข (กรณีพิเศษ) พร้อมมอบยา และเวชภัณฑ์ให้กับ อสม. ในพื้นที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

936

        ณ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พันเอก กฤศ  ศรีเดชาสินธุ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นผู้แทนร่วมประชุมเวทีสภาสันติสุข (กรณีพิเศษ) พื้นที่เกิดเหตุกรณีเร่งด่วน รับฟังปัญหาข้อขัดข้องและมอบแนวทางการแก้ปัญหาให้กับตำบล โดยมี นายอำเภอทุ่งยางแดง, รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่  44, ตำรวจ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฯ

        การประชุมครั้งนี้มีการหารือร่วมกันถึงเรื่องการบรูณาการกำลังในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โครงการที่จะดำเนินการในชุมชนต้องเป็นความต้องการของชุมชน และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบก่อนที่จะเข้ามาดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการดูแล

        ในการนี้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้มอบยา และเวชภัณฑ์ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี