รอง มทภ.4 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการขับเคลื่อน ชคต. หน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา

370

           เมื่อวันที่ (9 ธันวาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฝ่ายอำนวยการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเสริมสร้างความเข้าใจ การสร้างความตระหนักรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนหน่วยชุดคุ้มครองตำบลและสนับสนุนแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยมี เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข, กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

          จากนั้นเวลา 13.30 น. รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ ได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจยะลา และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา เพื่อรับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานการสร้างความตระหนักรู้การประชาสัมพันธ์ และการขับเคลื่อนของชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมา ของหน่วยเฉพาะกิจยะลา และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา โดยมี พันเอก วิชิต  ปัญติภาณุวัฒน์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา,เจ้าหน้าที่กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา ,หน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

          ในการนี้ พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และพบปะสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ โดยเน้นย้ำถึงการประสานการทำงานระหว่างกันให้มีความต่อเนื่องในทุกภารกิจ โดยเฉพาะงานด้านข้อมูลการข่าว ให้มีความรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมถึงในส่วนของการฝึกเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบล ทุกหน่วยได้ฝึกและมีการประเมินมาโดยตลอด ซึ่งเห็นถึงความเข้มแข็ง และชุดคุ้มครองตำบลทุกหน่วยต้องมีความพร้อมในการรองรับภารกิจเชิงรับทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ต้องปฏิบัติภารกิจตามนโยบายข้อสั่งการและข้อเน้นย้ำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการสร้างความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่ ประชาชน และพื้นที่ชุมชน โดยทุกครั้งที่ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และต้องตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า