สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน นำเสนอตอน “เริ่มต้นจากบ้านตัวเอง สู่ชุมชน ขจัดภัยยาเสพติด”

190

การตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งมาตราการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อคัดกรองกำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดความมั่นใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐ

 

ทั้งนี้ด้วยความห่วงใยของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ได้เล็งเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นความทุกข์ของชาวบ้านที่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมามากพอแล้ว โดยทางเจ้าหน้าที่จะเป็นกำลังหลักในการร่วมต่อสู้กับปัญหานี้ตามมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาประสบความสำเร็จได้ แต่ทั้งนี้ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหายาเสพติดนี้ให้หมดสิ้นไปจากประเทศชาติของเราได้อย่างยั่งยืน

 

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า