พบปะเยี่ยมเยียนบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเราคือ “ครอบครัวเดียวกัน”

197

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. คุณณัฐนันท์  ศานุพงศ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 43 พร้อมทีม 3 ประสาน ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 62/2 หมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจบุตรที่มีความต้องการพิเศษของ จ่าสิบเอก กฤษดา  จงสถิตธรรม กำลังพลในสังกัดกรมทหารพรานที่ 43 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจดีๆ แก่ครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเราคือ “ครอบครัวเดียวกัน”

          ทั้งนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 43 และคณะยังได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น และมอบเงินมอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้อต้น พร้อมทั้งได้ติดตาม / สอบถาม ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินกิจการซัก อบ รีด ตามโครงการมาตรา 35 (7) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แสดงความรักความห่วงใยในบุตรหลานของกำลังพล และครอบครัว

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน  #กองทัพบกดูแลห่วงใยกำลังพลและครอบครัว

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า