มอบ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” และ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข”ตามนโยบายของกองทัพบก

60

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 จัดกำลังพลลงพื้นที่ไปยัง โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด ให้กับเด็กนักเรียน ตามโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษา เพื่อให้น้องๆนักเรียน นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสที่ดีทางการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก และ ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครอง นอกจากนี้ ยังได้มอบรถจักรยาน จำนวน 1 คัน ให้กับเด็กนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้รถจักรยานในการเดินทางมาโรงเรียน ตามโครงการ จักรยาน สานฝัน ปันสุข โดยมี นางฟาตอนะห์  นิและ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลใหม่ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียน

          สำหรับ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา และจักรยาน สานฝัน ปันสุข ถือเป็นนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยงานทหารในพื้นที่ เป็นสื่อกลาง เพื่อรับบริจาคตำราเรียนหนังสือ และสิ่งของอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ ทางด้านการศึกษา นำไปมอบให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน ในโรงเรียนต่างๆ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ผู้เป็นอนาคตของชาติ ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา  จักรยานสานฝันปันสุข

กองพันทหารราบที่2_กรมทหารราบที่151

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า