ส่งต่อความห่วงใย บุกถึงบ้าน แจกถุงยังชีพ และผลผลิตทางการเกษตร มอบถึงมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่

181

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอก อังคาร พร้อมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ ส่งต่อความห่วงใย บุกถึงบ้าน แจกถุงยังชีพ และผลผลิตทางการเกษตร มอบถึงมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ พร้อมจัดชุดแพทย์สนาม ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี พันเอก ยุทธนา  สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 / หัวหน้าคณะทำงานที่ 3  พันเอก ภาคิน  เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนาประจำตำบล เข้าร่วมในกิจกรรม

          จากนั้น รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ เดินทางไปยัง วัดรัตนานุภาพ บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนไทยพุทธ และพี่น้องประชาชนไทยมุสลิม สานสัมพันธ์สังคมพหุวัฒนธรรมพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างขวัญกำลังใจ ให้พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ รวมถึงเพื่อให้ประชาชนไทยพุทธ ไม่อพยพ หรือย้ายถิ่นฐานเพิ่ม พร้อมทั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้พี่น้องประชาชนไทยพุทธ และประชาชนไทยมุสลิม อาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และที่สำคัญ เพื่อเป็นการมอบความห่วงใย แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้พี่น้องในชุมชนมีขวัญ และกำลังใจดีขึ้น ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ และขจัดปัญหาความน้อยใจระหว่างพี่น้องประชาชนไทยพุทธ และประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่ “แตกต่างแต่ไม่แตกแยก” ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ เพื่อไม่ให้สมาชิกในชุมชนอพยพถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ ตลอดจนเป็นการ สร้างความรัก และความสามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชน “มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน” เพราะเรายืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยผืนเดียวกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า