ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เน้นย้ำนโยบายสำคัญ และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ จนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้คลี่คลายตามลำดับ

310

             วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตลอดจนเพื่อเน้นย้ำนโยบายที่สำคัญและข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกให้หน่วยนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  โดยมี รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้, คณะผู้บังคับบัญชาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

          พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “ในห้วงที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ จนสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้คลี่คลายตามลำดับ ในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ก็ได้บูรณาการสร้างความเข้าใจ รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ทำให้ในพื้นที่มีอัตราการติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ได้มาหารือถึงประเด็นการทำงานด้านต่างๆ และจะได้นำมาเป็นบทเรียนให้นำไปปรับปรุง ทบทวนการปฏิบัติ ทั้งการทำงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว และการทำงานที่ยังคงเกิดข้อบกพร่องที่นำไปสู่ความสูญเสีย หรือลดความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชน ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมีผลโดยตรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งใดที่ตกผลึกแล้ว ฝากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กระจายข้อมูลต่างๆ ให้หน่วยเฉพาะกิจต่างๆในพื้นที่นำไปสู่การชี้แจงผ่านเวทีสภาธิปไตยตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงการทำงานของรัฐบาลที่ส่งผลในทางที่ดีต่อพี่น้องประชาชน ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจส่วนหน้าต้องขอขอบคุณความคืบหน้าของการดำเนินคดีต่างๆ การติดตามการบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้ข้อผิดพลาดในการดำเนินการลดน้อยลง”

          สำหรับการประชุมในวันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเรื่องสิทธิสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของกำลังพล หากมีข้อติดขัดในการดำเนินการให้ผู้บังคับหน่วยได้แจ้งให้กับกำลังพลได้เข้าใจ ให้กำกับและดูแลการใช้สื่อโซเชียลของกำลังพล ให้กำลังพลใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ให้หน่วยได้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมกันอย่างจริงจังบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัย วางแผนการทำงานให้ครอบคลุม สำหรับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้หน่วยดำรงความมุ่งหมายในการปฏิบัติมาตรการเชิงรุกการบังคับใช้กฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบลดช่องว่างในความผิดพลาด การตั้งจุดตรวจจุดสกัด ด่านต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ กำชับเพิ่มเติมภายหลังจากการเกิดเหตุให้ทุกหน่วยเร่งสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะภายหลังการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละพื้นที่เร่งสร้างการรับรู้ในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สังคมและประชาชนได้รับทราบไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเป็นจริง นอกจากนี้การทำงานของกำลังพลยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน

          ทั้งนี้ก่อนวาระการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กระทำพิธีรับมอบเข็มวชิราวุธานุสรณ์ ซึ่งจะกระทำพิธีมอบให้กับนายทหารสัญญาบัตรในกองทัพภาคที่ 4 ที่มีความเหมาะสม และบุคคลที่กระทำคุณประโยชน์แก่กองทัพภาคที่ 4 และส่วนรวม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมจัดเป็นผู้พิจารณามอบ โดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้เข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์ถือเป็นเกียรติสูงสุดของกองทัพภาค 4 และผู้ที่ได้รับการประดับเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า