ห่วงใย ใส่ใจ เข้าถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่

214

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่ชุมชน อำเภอสายบุรี, อำเภอกะพ้อ, อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลของหน่วย เข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิต อีกทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อเป็นการเข้าถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นของประชาชน

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้จัดชุดหมอเดินเท้าให้การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชน “ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ” ซึ่งแต่ละครั้งที่ชุดหมอเดินเท้าเข้าไปพบปะก็ได้มีโอกาสพูดคุย สอบถามสารทุกข์สุขดิบของประชาชนในพื้นที่บริเวณที่เดินทางเข้าไปรักษา อีกทั้งยังได้พูดคุยให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับผู้ป่วยและครอบครัวอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า