ไม่ถึงก้นครัวไม่ใช่ “แม่ทัพต้น” ไปให้สุดแล้วหยุดที่ “กำลังพลได้กินอิ่มและมีความสุข อาหารอร่อยถูกหลักอนามัย เพียงพอต่อจำนวนคน ไม่พอขอเพิ่มได้น๊า”

289

          สวัสดิการของกำลังพลเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้ความสำคัญ การลงมาทำงานในพื้นที่ นอกจากจะห่างไกลบ้าน ครอบครัวอันเป็นที่รักแล้ว สิ่งที่เราจะตอบแทนให้เค้าได้คือการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความเป็นอยู่ สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ต้องไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้เค้าเหล่านั้นอยู่ได้มีขวัญกำลังใจ เป็นแรงขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อพื้นที่และพี่น้องประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า