ผบ.ฉก.ยะลา เปิดโครงการเสริมสร้างผู้นำคุณธรรมตามรอยยุคลบาท น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ ขยายผลสู่ชุมชน

286

          วันนี้ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมเพชรนังตา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างผู้นำคุณธรรมตามรอยยุคลบาท ภายใต้โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ เพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดยะลา นายอำเภอบันนังสตา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 450 คน

          พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา  กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างผู้นำคุณธรรมตามรอยยุคลบาท เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เป็นแนวทางการดำรงชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ในการดำเนินชีวิตป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤติและให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถปฏิบัติตนและเสริมสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งผู้นำในระดับหมู่บ้านมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น เพื่อนำไปขยายผลสู่ชุมชนและเป็นผู้นำที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินสืบไป

          ต่อมา พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสจำนวน 100 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป จากนั้นผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ มีได้การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ตามนโยบายของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อคัดกรองคนดีมาทำงานแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์คนดี เพื่อเป็นการส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า