ฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักศึกษาและภาคประชาสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้รอดชีวิตอย่างปลอดภัย

535

          วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09:30 น.ที่ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายสุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการให้ความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพ การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้รอดชีวิตปลอดภัยอย่างทันท่วงที ก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยมี นายสมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี ประธานชมรม CPR เพื่อชุมชน จังหวัดยะลา,วัฒนธรรมจังหวัดยะลา, ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา,วิทยากรจากศูนย์บริการรถพยาบาลสยาม กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และภาคประชาสังคม เข้าร่วม

          นายสมชาย ดิษฐพงศ์ภักดี ประธานชมรม CPR เพื่อชุมชน จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโดยส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุจมน้ำ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายหรือบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหันถึงแม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้แต่มีโอกาสจะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวรได้ซึ่งการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และถูกต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็ว ถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ จึ่งได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่สำคัญจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ ผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉิน

          โดยการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ ทางชมรม CPR เพื่อชุมชน จังหวัดยะลา ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลา, สโมสรโรตารียะลา, ศูนย์บริการรถพยาบาลสยาม กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากศูนย์บริการรถพยาบาลสยาม กรุงเทพฯ เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือบุคคลที่ประสบเหตุ  เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ในพื้นที่ โดยภายในการฝึกอบรมฯ มีการให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่าง ๆ ให้สามารถรอดชีวิตได้ในทุกสถานการณ์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า