คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำเข้าสู่วาระการพูดคุยเพื่อสันติสุขครั้งต่อไป

308

          วันนี้ (29 ตุลาคม 2565) ที่ ห้องประชุมโรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ร่วมประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนงานการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุข โดยมี พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคประชาสังคมเข้าร่วม

 

          โอกาสนี้ พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการประชุมหารือฯว่าในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในเรื่องของการทำงานการพูดคุยเพื่อสันติสุข ขณะเดียวกันก็เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของกลุ่มมวลชนต่างๆ ในพื้นที่ สำหรับการพูดคุยเพื่อสันติสันติสุขเป็นการพูดคุยครั้งที่ 5 และมีแผนที่จะพูดคุยในระดับเทคนิค 2 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันได้พูดคุยในระดับเทคนิคไปแล้วเพียงครั้งเดียวเนื่องจากฝั่งมาเลเซียจะมีการเลือกตั้งใหม่ และการพูดคุยในครั้งต่อไปน่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากการเลือกตั้งของมาเลเซียไปแล้ว ทั้งนี้ คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีแผนในการพุดคุยครั้งต่อไปให้เร็วที่สุดและต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5 ที่ได้เสนอในเรื่องการของการลดความรุนแรงซึ่งจะนำมาหารือต่อไป

          ทั้งนี้ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการรับฟังในวันนี้ได้รับฟังในความคิดเห็นหลายๆ ประเด็นที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับแผนที่กำลังจะดำเนินการ เพื่อสนับสนุนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า