แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา

395

          วันนี้ (22 ตุลาคม 2565) เวลา 14.30 น. พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ และเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยพุทธ โดยมี เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          สำหรับการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำบุญและปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยมียอดปัจจัยในการทำบุญมีจำนวนยอดทั้งสิ้น 3,745,017 บาท เพื่อนำปัจจัยไปบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ ตลอดถึงการศึกษาของเยาวชน และพระภิกษุสามเณรภายในวัดต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า