แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดอาคารเรียน 70 ปี รุ่งโรจน์วิทยา พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนดีเด่น ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาความรู้เยาวชนในพื้นที่

770

          วันนี้ (23 ตุลาคม 2565) เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน 70 ปี โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในอนาคต เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน และใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา รวมถึงใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ใช้ในการจัดประชุมต่างๆ โดยมี นายอำเภอจะนะ, รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, ผู้บังคับการกองกำลังตำรวจจังหวัดสงขลา, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43, นายอำเภอจะนะ,ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ, คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนเข้าร่วม ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดี

          สำหรับโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้นอิสลามศึกษาปีที่ 1 – 10 ซึ่งปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,505 คน โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยาเป็นโรงเรียนต้นแบบ และมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนและห้องประกอบ รวมทั้งสนามกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ทางโรงเรียนฯ ได้จัดการกุศลเพื่อสมทุนหารายได้ก่อสร้างอาคาร รวมถึงอุปกรณ์ทางการศึกษาที่พร้อมใช้อย่างเป็นทางการ

          โอกาสนี้ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวพบปะว่า “ยินดีที่ได้เห็นทุกส่วนรวมพลังในการจัดกิจกรรมขึ้น สิ่งสำคัญคือการเรียนการสอนการศึกษาของเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันพัฒนาพื้นที่ การสนับสนุนการสร้างอาคารเรียน 70 ปี ถือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ วันนี้ได้เห็นความร่วมมือความเสียสละจนทำให้การก่อสร้างอาคารนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและสามารถรองรับจำนวนนักเรียน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน รวมถึงเป็นสถานที่ศึกษาต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ที่สามารถปรับรูปแบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสำหรับเด็กในอนาคตต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า