งานเมาลิดสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ จชต.

228

          ที่ มัสยิดดารูลอิฮซาน หมู่ที่ 5 บ้านไอร์แตแต ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 มอบหมายให้ พันตรี ธีรเทพ จันทร์สุริย์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4903 พร้อมกำลังพล ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1444 เพื่อให้มุสลิมทุกท่าน ได้รำลึกถึงหลักคำสอนและจริยวัตรอันงดงามของท่าน ศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม สู่การเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

          ทั้งนี้ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4903 ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี เพื่อนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49