“…ผู้นำศาสนา เป็นผู้นำทางด้านความคิดคลุกคลีกับคนในพื้นที่ มายาวนาน…”

319

ดังนั้น การเดินหน้าแก้ไขปัญหา

และสร้างสันติสุขอย่างเป็นรูปธรรม

ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้นำศาสนา และทุกฝ่ายช่วยกัน

พลโท ศานติ ศกุนตนาค

แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า