“พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน” แม่ทัพภาค 4 คนที่ 28  ปฏิญาณเดินตามรอยปฏิบัติหน้าที่  สานใจเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชา รวมใจแก้ปัญหา พัฒนากองทัพภาคที่ 4 

601

          วันนี้ 4 ตุลาคม 2565 ที่สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์  แม่ทัพภาค 4 ซึ่งได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ขึ้นเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพภาค 4 ให้ พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาค 4 (ท่านใหม่) โดยกระทำพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิราวุธ ตลอดจนส่งมอบธงประจำหน่วย พร้อมทั้งเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ ให้แก่แม่ทัพภาคที่ 4 ท่านใหม่ อย่างสมเกียรติ โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง และกำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

          พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 มีความมุ่งหวังในการทำให้กองทัพภาคที่ 4 ดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี ในการเป็นสถาบันที่เป็นรากฐานความมั่นคงของภาคใต้ ได้สนองพระเดชพระคุณ ทำหน้าที่ในการปกปักรักษา ความมั่นคงของประเทศชาติ รักษาไว้ซึ่งพระบรมราชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ จนเป็นที่ยอมรับเชื่อถือและศรัทธาของพี่น้องประชาชน เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส มาโดยตลอด”

          ด้าน พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ( ท่านใหม่) ได้น้อมรับหน้าที่ไว้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการและเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพภาคที่ 4 พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทหารอาชีพ ที่มีอุดมการณ์อันแน่วแน่ ทุ่มเท เสียสละเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ทั้งยังมีความจงรักภักดีอย่างมั่นคงในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และได้วางรากฐานให้กองทัพภาคที่ 4 มีความแข็งแกร่ง มีศักยภาพ และสง่างาม สมศักดิ์ศรีทหารอาชีพ ทั้งหมดนี้ ตนจะขอยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนำพากำลังพลปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานของความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของภาคใต้ สานต่อภาระหน้าที่นโยบายและอุดมการณ์อย่างเต็มความสามารถ

          ในนามของข้าราชการกองทัพภาคที่ 4 ทุกนาย  “ขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ ยุติธรรม ดั่งเช่นที่ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแล้ว”  สิ่งเหล่านี้ เป็นหน้าที่ที่จะต้องสืบสานงานตามแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ท่านได้วางรากฐานไว้ต่อไปให้ดีที่สุด”

          ประวัติ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ( ท่านใหม่ )เกิดเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2508 ที่  กรุงเทพมหานคร เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 25 นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 36 ดำรงตำแหน่งสำคัญ ประกอบด้วย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 43,ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25,ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5, ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี , ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, รองแม่ทัพภาคที่ 4 มีผลงานอันโดดเด่น มีความมุ่งมั่นและเสียสละ ด้วยความเข้าใจบริบทของพื้นที่ เข้าถึงมวลชน และพลักดันให้เกิดการพัฒนาหน่วย และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 4  เพื่อ สานใจเป็นหนึ่ง  เป็นที่พึ่งของประชา

รวมใจแก้ปัญหา พัฒนากองทัพภาคที่ 4 ให้เจริญก้าวหน้า สืบไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า