พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 135 ปี

86

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ที่ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ปิยพงษ์  วงศ์จันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก / ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 135 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อก่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคี ของศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประจำทุกปี โดยมี พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี คมกฤช  รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, พลตรี ธนัช  ฉิมพาลี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา  ตลอดจนผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

          สำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430 เป็นสถาบันการศึกษาทางทหารในระดับอุดมศึกษา ในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรียกว่านักเรียนนายร้อย (นนร.) โดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้แก่กองทัพบก ให้ความรู้ด้านวิชาการ วิชาการทหาร รวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม เพื่อรับใช้ประเทศชาติ พร้อมทั้ง ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายการการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของกองทัพบก และสถานการณ์ของประเทศ โดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบก ให้มีความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิชาการทหาร รวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้ประเทศชาติ ทั้งในด้านพัฒนาและปกป้องอธิปไตย  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ จำปีสิรินธร ปัจจุบัน มีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 รวม 1,153 นาย

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า