เปิดกิจกรรม “รักถิ่นฐานบ้านเกิดเทิดสถาบัน” แสดงพลังเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมมอบทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

15

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. สมาคมสิทธิ์เก่านิด้า ร่วมกับเครือข่ายนิด้าภาคใต้ยะลา และหอการค้าจังหวัดยะลา จัดกิจกรรม “รักถิ่นฐานบ้านเกิดเทิดสถาบัน” เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันต่อบ้านเกิด และการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยการหลอมรวมดวงใจคนไทยทั้งชาติให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีความพร้อมในการพัฒนาจังหวัดยะลา และสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมี นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เดี่ยวข้อง และนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

           ภายในงานมีการแสดงของภาคีเครือข่ายทุกองค์กร ในการแสดงพลังรักชาติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีการมอบทุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี พลตรี ธนัช  ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นผู้แทน พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มอบทุนสนับสนุนในครั้งนี้ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันร่วมกันสนับสนุนทุน เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท แบ่งเป็นทุนละ 1,000 บาท รวม 230 ทุน เพื่อมอบให้กับนักเรียนและนักศึกษาจาก 9 โรงเรียน ในจังหวัดยะลา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า