เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ของ บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ปรจำ ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ( 3,700,000.00 บาท )

244
650806-003