เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ของ บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ปรจำ ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ( 3,700,000.00 บาท )

84
650806-002