กิจกรรมบ้านโหนดตำบลสองวัฒนธรรมล้ำค่า ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

263

          หน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมบ้านโหนดสองวัฒนธรรมล้ำค่า ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม

          โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการต่างๆ การออกร้าน, การสาธิตด้านวัฒนธรรมจากวิทยากรท้องถิ่น, การประกวดผลงานวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การแข่งขันด้านวัฒนธรรม, การรำมโนราห์, การแสดงปัญจะสิละ, การแสดงดีเกซูลู, การแสดงรำวง, การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง ไทยพุทธและไทยมุสลิมอยู่ อย่างไรให้เป็นสุข, การแสดงดีเกฮูลู, การละเล่น / แข่งขันกีฬาพื้นบ้านด้านวัฒนธรรม, การแข่งขันการแสดงสองวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยมุสลิม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการบูรณาการ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำไปสู่การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

คุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นจากความรักความสามัคคีของคนในชุมชน
สำนึกรักบ้านเกิด
บ้านเรามีสุขที่สุดช่วยกันดูแลบ้านของเรากัน
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า