“ฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในเครือข่าย ด้านความมั่นคง “ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ด้านรองแม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำสร้างความตระหนักรู้ด้วยการสร้างความเข้าใจ

269

          วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในเครือข่าย ด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 โดยมี พันเอก ทศพล ลึกลับพนาวัลย์ ผู้อำนวยการ สำนักสารสนเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภานในถาค 4 ส่วนหน้า ,พันเอก รัตติพล ตันยา รองหัวหน้าศูนย์ประสานงานสารนิเทศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก(2) ตลอดจนกำลังพลและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัด(ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) เข้าร่วมจำนวน 66 คน ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนท์ รีสอร์ท ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

          พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้แนวทางในการปฏิงานแก่กำลังพลโดยเน้นให้มีความเข้าใจตรงกันในการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ผ่านโซเชียลมีเดียให้มากขึ้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน เสริมสร้างความเข้าใจขึ้นมาในทุกจังหวัด และต้องมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต. ได้ดีที่สุด ตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า