“OIC ไม่เห็นด้วย กับการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงทุกรูปแบบ”

181

Mr.Yousef Mohammed S.Aldobeay

ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)

เยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 29 มิถุนายน 2565

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า