องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี

410

          วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 12.52 น. ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี/ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และกิจกรรมของนักเรียน โดยมี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี ,คณะครู และนักเรียน ตลอดจนส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

          ภายหลังจากรับฟังบรรยายสรุปแล้ว พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี/ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เยี่ยมชมการแสดงของนักเรียน ชมนิทรรศการผลงานนักเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ และชมการแสดงปันจักสีลัต,การขับร้องอานาซีดของนักเรียน พร้อมพบปะให้โอวาทแก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี

          พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี/ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวให้โอวาทและคำแนะนำในครั้งนี้ว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามความก้าวหน้า รวมถึงรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และติดตามผลการศึกษาของนักเรียน ในภาพรวมด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับดี ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ และสนามเด็กเล่น ที่ยังขาดเเคลนจะเร่งดำเนินการให้จัดหาให้ครบ เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนการสอน รวมถึงการส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านกีฬาตามความถนัดความสนใจนักนักเรียน และจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีมีความสามารถเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน

          สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จัดตั้งขึ้นตามที่รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างโอกาสความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการจัดต้ังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี ,ยะลา, สตูล และสงขลา โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กองทัพบก และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันมีนักเรียน 528 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จัดการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญ วิชาศาสนา และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ นักเรียนจบการศึกษาไปแล้ว สามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สายอาชีพ และออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า