กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณศาสนสถานและจรรโลงพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

18

          วันนี้ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. ที่ วัดศรีภิญโญศรัทธาราม ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ที่คณะกรรมการวัดศรีภิญโญศรัทธาราม ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จัดขึ้น สมทบทุนสร้างกำแพงกันดินสไลด์บริเวณด้านหน้า และด้านข้างของศาลาปฏิบัติธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุง ศาสนสถาน ส่งเสริมความรักความสามัคคี ตลอดจนเป็นขวัญ และกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ และใกล้เคียง โดยมี พระครูบุญญสารโสภิต เจ้าคณะจังหวัดยะลา/ปัตตานี/นราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46, คณะผู้บังคับบัญชา, หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนกำลังพล และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมในพิธี

          พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมาร่วมทำบุญกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ กิจกรรมเช่นนี้เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้ดำรงคงอยู่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคน พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจมีจำนวนไม่มากจึงจำเป็นต้องช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และทำให้พระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการยอมรับ และดำรงคงอยู่สืบไป ฉนั้นต้องอยู่ให้เป็น เย็นให้พอ ตามหลักของพุทธศาสนิกชน และที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ เรื่องทางสายกลาง ที่ต้องที่ไม่ตึง และไม่หย่อนจนเกินไป เพราะความสุดโต่ง จะนำพาไปสู่ความขัดแย้ง ที่สำคัญต้องอย่ารักในสิ่งที่เขาเกลียด และอย่าเกลียดในสิ่งที่เขารัก ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่และใกล้เคียงที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้

          ทั้งนี้ วัดศรีภิญโญศรัทธารามได้ก่อตั้งขึ้น สืบเนื่องจากในอดีตมีพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธได้เข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่ทำให้เกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการให้มีศาสนสถานเพื่อประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนา ซึ่งมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มอบที่ดินใช้เป็นที่พักสงฆ์และปฏิบัติศาสนกิจ โดยวัดศรีภิญโญศรัทธารามได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา มีเนื้อที่สร้างวัดจำนวน 21 ไร่ มีพระสมุห์นพเดช ฐิตเตโช เจ้าอาวาสวัดศรีภิญโญศรัทธาราม เป็นพระสงฆ์ผู้รับมอบประกาศตราตั้ง  และมีเจ้าหน้าที่ทหารช่าง หน่วยเฉพาะกิจกรมพรานที่ 46 เป็นกำลังหลักในการก่อสร้างวัด ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ การทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนนำอาหารมาร่วมทำบุญจำนวนมาก โดยปัจจุบันมียอดเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าครั้งนี้จำนวน 276,127 บาท

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า