“เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” ให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

169

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ หมวดทหารพรานหญิง ร่วมกับ คณะครู โรงเรียนบ้านวังพญา จัดกิจกรรมโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” เพื่อเพิ่มทักษะผู้เรียน ที่พูด อ่าน เขียน ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง การร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ณ  โรงเรียนบ้านวังพญา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

          จากการทำกิจกรรมดังกล่าว ทั้งคณะครูและนักเรียนต่างมีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรม และมีความมุ่งหวังให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกบ่อยๆ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้สึกน่าสนใจและกระตือรือร้นที่จะศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ต่อไป

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว   #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า