องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

72

    วันนี้ (7 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยเดินทางไปที่ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล นมัสการพระรัตนตรัย ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมถวายเครื่องไทยธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์ 9 รูป โดยมี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายจำนัน  เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พระสุนทรปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

    จากนั้น เวลา 11.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางต่อไปยัง ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปข้อมูลการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดำเนินการที่ผ่านมาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการบูรณาการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน  และขอรับคำแนะนำจากองคมนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

    ในโอกาสนี้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ปฏิบัติภารกิจในมิติด้านการพัฒนา ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ยังชื่นชมและเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

    จากนั้น เวลา 14.00 น. นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางต่อไปยังมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา เพื่อพบปะและเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจผู้นำศาสนา ร่วมสวดดุอาร์ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา โดยมี นายชัยสิทธิ์  พาณิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นายสมบูรณ์  พรหมมณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา, ดร.สะมะแอ  ฮารี ประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดยะลา, ฮะญีนิมิง  มูดอ โต๊ะอิหม่าม, ผู้นำศาสนา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

    นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อันเชิญพระราชกระแส ถ่ายทอดความรู้สึกกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า พระองค์ท่านทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง มีความประสงค์ให้บ้านเมืองกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด และขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนี้ ให้ปฏิบัติศาสนกิจได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า