รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อย และฝ่ายอำนวยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน รุ่นที่ 1 

164

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบีพีสมิหลา บีชโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศกำลังพล ผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อย และฝ่ายอำนวยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครึ่งปีหลัง) ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ “รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยุติการก่อเหตุรุนแรง ฝึกอบรมกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมทั้งยุทธวิธีของผู้ก่อเหตุรุนแรง และแนวทางการต่อต้าน โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปฏิบัติภายใต้กรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

          ทั้งนี้รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามสั่งการของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการรักษาความปลอดภัย การควบคุมพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ทุกคนที่มาปฐมนิเทศในครั้งนี้ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญ ที่จะได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติ จนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนั้นขอให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อสามารถไปถ่ายทอดให้กับแนวหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถ่องแท้ กำชับห้ามกำลังพลสร้างเงื่อนไขเด็ดขาด พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกโอกาส อีกทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุต่างๆ เพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า