คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ทภ.4 รุ่นที่ 17 มอบเครื่องอุปโภค  -บริโภค ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา

260

          วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 13.50 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา จังหวัดยะลา พันเอก อุทัย รุ่งสงข์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 17 (พสบ.ทภ.4 รุ่น 17) ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา โดยมี นางสาวชมฤดี นาทะศิริ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา จังหวัดยะลา บุคลากรครู เจ้าหน้าที่ และเด็ก ๆ สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา ร่วมให้การต้อนรับ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็ก ๆ เยาวชน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งเด็กๆ เป็นอนาคตของชาติ เป็นเยาวชนกลุ่มเปราะบางที่ต้องช่วยเหลือและดูแลให้ถึงที่สุด ปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา มีเด็กในการดูแลจำนวน 65 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการนำพลังมวลชนในระดับผู้บริหาร เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

          นางกนกกร เหล่าเทพพิทักษ์ ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 17 กล่าวว่า วันนี้ได้นำคณะฯ มาพบปะเยี่ยมเด็กๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม และสนับสนุนงานด้านความมั่นคง ตลอดจนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

          ด้าน นางสาวชมฤดี นาทะศิริ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา จังหวัดยะลา ได้กล่าว ขอบคุณที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆ บ้านยะลาเพื่อสร้างเด็กให้มีคุณภาพโดยเฉพาะด้านการศึกษาและอาชีพ ด้วยการส่งเสริมการทำอาชีพที่สามารถเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรมคุณชายรถรุน บ้านยะลา คือการขายน้ำรสชาติต่างๆ ที่น้องๆเยาวชนได้คิดค้นสูตรด้วยตนเอง และจำหน่ายขนม เพื่อสามารถเป็นอาชีพได้ในอนาคต พร้อมที่จะออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า