รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เยี่ยมให้กำลังใจ ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอศรีสาคร และอำเภอจะแนะ ขอบคุณที่ช่วยดูแลประชาชน ร่วมสร้างรอมฎอนสันติสุข

53

            วันที่ 26 เมษายน 2565 พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ตังหวัดนราธิวาส ได้แก่ชุดคุ้มครองตำบลศรีสาคร ต.ศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส, ชุดคุ้มครองตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และชุดคุ้มครองตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  เพื่อพบปะสอบถามความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละเพื่อประชาชน พร้อมกันนี้รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่หน่วยในพื้นที่ และเครื่องบริโภคแก่เจ้าหน้าที่แทนความห่วงใย โดยมี พันเอก จักรกฤษ รัตนะ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, พันเอก ศุภชัย สงสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ตลอดจน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ และชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ร่วมประชุมพบปะในครั้งนี้

              พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากแม่ทัพ เพื่อมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ชุดคุ้มครองตำบลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ในนามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทั่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฝ้าระวัง 7 อันตราย ซึ่งปฏิบัติไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบในห้วงนี้เป็นห้วงของเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันอำนวยความสะดวก เพื่อร่วมสร้างรอมฎอนปีนี้ให้เป็นเดือนรอมฎอนสันติสุข ตามเจตนารมณ์ของแม่ทัพภาคที่ 4 ประกอบกับขณะนี้ เข้าสู่ห้วง 10 วันสุดท้าย ช่วงเอี๊ยะตีก๊าฟ ที่น้องมุสลิมจะประกอบศาสนกิจอย่างเคร่งครัด ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ทุกนาย ต้องดูแลตั้งแต่ยามรุ่งเช้า จนถึงช่วงค่ำ และงดเว้นการจัดกิจกรรมที่ไปรบกวนต่อการประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิม ร่วมสร้างบรรยากาศเดือนรอมฎอนให้เป็นรอมฎอนสันติสุข

              สำหรับการมาตรวจเยี่ยมพบปะชุดคุ้มครองตำบล มาเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุดคุ้มครองตำบล เนื่องจากกำลังพลเหล่านี้เป็นลูกหลานคนในชุมชน มีหน้าที่ดูแลชุมชนตนเองให้เกิดความสงบสุข และปลอดภัย ที่ผ่านมากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และทำการประเมินผล ประสิทธิภาพของชุดคุ้มครองตำบล ซึ่งมีความสำคัญ และต้องผ่านการประเมิน เพื่อให้ทุกคนมั่นใจใน และมีขีดความสามารถ มีประสิทธิภาพ เมื่อถึงเวลาในการถ่ายโอนการดูแลพื้นที่ ชุดคุ้มครองตำบลทุกพื้นที่ ต้องมีความพร้อมและมีความสามารถในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อพื้นที่และประชาชนให้มีความปลอดภัย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า