ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือห้ามซื้อ – ขายประทัดห้วงเดือนรอมฎอน ตั้งแต่ 3 เม.ย. – 2 พ.ค. 2565 ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา ตามประกาศของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

253

          ที่ เทศบาลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ หมวดทหารพรานหญิง 30 เข้าพบปะพูดคุยกับประชาชน เจ้าของร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการห้าม ซื้อ ขาย ดอกไม้ไฟ ประทัด และสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดัง ในช่วงเดือนรอมฎอนตั้งแต่ วันที่ 3 เม.ย. 65 ถึง วันที่ 2 พ.ค. 65 ตามประกาศของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ช่วงเดือนรอมฎอน เป็นช่วงเวลาที่ศาสนิกในศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติศาสนกิจอันบริสุทธิ์ด้วยความสงบ ปราศจากเหตุการณ์ที่กระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนิกทั้งปวง อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลาม และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเล่นดอกไม้เพลิง ลูกประทัด แก่เยาวชนในพื้นที่ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

           ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ได้ติดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้กับประชาชนในพื้นที่แจ้งเบาะแส ข่าวสารด้านความมั่นคงที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลหมู่บ้านให้เกิดความสงบสุข พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า