รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยม บก.ควบคุม อส.จชต. ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เดินหน้าดูแล อำนวยความสะดวก ประสานงานและแก้ไขปัญหา เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ชคต.

696

 

       เมื่อ (6 ตุลาคม 2564) เวลา 13.50 น. ที่ ห้องประชุมสันติภาพ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี รองผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปลัดจังหวัดยะลา, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม

          โดยในที่ประชุม ได้มีการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง ที่มาและความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.), การขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ชคต. ปี 64, ผลการตรวจประเมินความเข้มแข็ง ชคต. ครั้งที่ 1 – 2 ปี 64, ประเด็นเน้นหนักการประเมินความเข้มแข็ง ชคต. ปี 64, Best Practice ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอดีเด่น/ชคต.ต้นแบบ ปี 64, ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการประเมินความเข้มแข็ง ชคต. ปี 64, แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ และ ชคต. ในเชิงโครงสร้าง ปีงบประมาณ 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ชคต. ปี 65 โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน, การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ชคต. ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน, ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร้อย อส.รถไฟ ในการดูแลความปลอดภัยขบวนรถไฟ และการขับเคลื่อน อส.เขตเมือง 5 เมืองหลัก โดยบูรณาการกำลัง 3 ฝ่าย และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำพื้นที่เขตเมืองให้ปลอดภัย ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้และเศรษฐกิจในเขตเมืองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

          พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ในปีนี้ เป็นปีแรกที่ได้มีการเปลี่ยนผ่านความรับผิดชอบกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งพลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มีความเป็นห่วง จึงได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น สิ่งที่เป็นความคาดหวังของรัฐบาลก็คือ การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ซึ่งในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง 164 ชคต. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ได้มีการขับเคลื่อนมาเป็นระยะเวลาหลายปี และในปีนี้เป็นปีแรก ที่โอนความรับผิดชอบให้แก่กรมการปกครอง ซึ่งได้มีการประเมินความพร้อมทั้งในส่วนของการบังคับบัญชา, ความเข้มแข็งของกำลัง อส., การประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของพื้นที่ที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ และเรื่องการประเมินความพร้อมตามตัวชี้วัด ที่ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 75% ซึ่งผลจากการประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่หลายส่วน ทางแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ฝากแสดงความห่วงใยทั้งเรื่องการจัดเจ้าหน้าที่โครงของทหารเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในทุก ชคต., เรื่องการส่งกำลังบำรุง, การให้การสนับสนุนยุทโธปกรณ์ต่างๆ และฐานปฏิบัติการต้องมีความปลอดภัย รวมทั้งการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกำลัง อส.  ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดน ประจำจังหวัด ช่วยขับเคลื่อนดูแล ชุดคุ้มครองตำบลที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

          สำหรับปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะที่ 2 ซึ่งขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน สิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการส่งผ่านการแก้ไขปัญหาไปสู่ระยะสุดท้ายคือ การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ซึ่งกำลัง อส. ถือเป็นลูกหลานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทำหน้าที่ในการดูแลลูกหลาน ครอบครัว ชุมชนของตนเองให้มีความปลอดภัย เพราะฉะนั้นจากนี้ไปนอกจากกำลังเจ้าหน้าที่ อส. ที่จะต้องปฎิบัติหน้าที่แล้ว พี่น้องประชาชนเองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่ด้วย ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นแนวความคิดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาได้มีการนำกำนัน ซึ่งเป็นแกนหลักของคนในตำบล เข้ามาปฎิบัติหน้าที่รองหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลด้วย อันจะส่งผลให้ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า