พบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่

701

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ลงพื้นที่พบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใน อำเภอยะหา, อำเภอกาบัง และ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยการลงพื้นทีได้สอบถามความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิต  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

          ทั้งนี้ ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ยังได้บริการตรวจสุขภาพร่างกายให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า