เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑,๒๔๗,๔๑๘.๐๐บาท)

129
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงฐาน ฉก