รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานปิดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้าใจ กับ อส.ชคต. ใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

364

          วันนี้ (12 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้าใจกับ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบล (อส.ชคต.) ภายใต้สังคมพหวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติภารกิจตามแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของ อส.จชต. โดยมี กำนันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมครั้งนี้

          รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำให้กำนันทั้งหลาย ซึ่งถือว่าเป็นนายตำบล คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ภารกิจการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับตำบล/หมู่บ้านประสบความสำเร็จ ผ่านกลไกการปกครองท้องที่ซึ่ง มีกำนันเป็นผู้นำและเป็นผู้รับผิดชอบหลัก รวมทั้งเวทีสภาประชาธิปไตยตำบลที่ประกอบด้วยผู้นำทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา และร่วมกันพัฒนา โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้ความสำคัญในหลักการใช้การเมืองนำการทหาร เน้นการสร้างความเข้าใจ ควบคู่กับการพัฒนาในการเสริมสร้างความข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้พื่น้องประชาชนดำเนินวิถีชีวิตอย่างปกติสุข กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการดูแลอย่างดี กลุ่มเยาวชนได้รับการส่งเสริมทางการศึกษา ประชาชนทุกครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยอาชีพที่มั่นคง สังคมสงบสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า