คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ  (ด้านความมั่นคง) ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้  ก่อนมอบนโยบาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

366

          วันนี้ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพรานไพร กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านความมั่นคง) ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้  มอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บังคับการกรมทหารพราน เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พันเอกอิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้บังคับการกรมทหารพราน และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

          พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านความมั่นคง) กล่าวว่า ” วันนี้ถือโอกาสมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการทำงานของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ มารับทราบข้อมูล ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนะนำการทำงานด้านต่างๆ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะได้นำข้อมูลที่ได้รับทราบเหล่านี้ไปหารือ เสนอต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้ต่อไป การทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น กองกำลังทหารพรานถือว่ามีบทบาท และเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหา เน้นย้ำการทำงานทุกภารกิจต้องอยู่ภายใต้หลักของกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน ต้องสามารถประสานการทำงานได้กับทุกภาคส่วน สร้างพื้นที่ในการรับรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ทำพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว กำชับผู้บังคับหน่วย กวดขันการทำงานของกำลังพลให้เข้าใจหลักการทำงานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการทำงานของชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ การใช้สื่อโซเชียลของกำลังพลต้องไม่ทำให้ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของกองทัพลดลง ขอขอบคุณ และชื่นชมในความมุ่งมั่น ทุ่มเทปฏิบัติภารกิจ เพื่อพี่น้องประชาชน เพื่อประเทศชาติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า