ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจตำรวจปัตตานี 92 เน้นย้ำบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

790

          ที่ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจปัตตานี 92 วัดหลักเมือง บ้านสวนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พันเอก กฤศณัฐฎ์  จันทร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี พร้อมด้วย พันเอก พิชิต แกมนิรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสร้างความเข้าใจ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นผู้แทนในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2565 ในการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน เสริมสร้างพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง รวมทั้งการขับเคลื่อนกระบวนการบำบัดฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx)

          ทั้งนี้ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้เน้นย้ำการบูรณาการสร้างความเข้าใจตามกรอบแนวทางด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อสนองต่อการขับเคลื่อนงานสำคัญเร่งด่วน ตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประกอบด้วย

          การควบคุมพื้นที่และการบังคับใช้กฎหมาย,การแก้ไขปัญหายาเสพติด,การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง,งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง,การเสริมสร้างความเข้าใจ ซึ่งการปฏิบัติงานในทุกภารกิจหน่วยได้ยึดถือตามคู่มือทหารต้านภัยโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-Tของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า