รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. “ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง“ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบถุงยังชีพ สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา

210

          วันนี้ (12 มิถุนายน 2565) พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสา 904  ภาค 4 และจิตอาสา 904 จังหวัดยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภเมือง จังหวัดยะลา ตามโครงการ “ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง“  เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต

          พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 กล่าวว่า การได้มาเยี่ยมพบปะ ให้กำลังใจ ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีให้กับผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอยู่แล้วในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ก็เป็นอีกหน่วยที่พร้อมจะดูแลพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนยากลำบากในการใช้ชีวิตด้วยการลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปเยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ ควบคู่กับการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน มาเยี่ยมเพราะห่วงใยและใส่ใจประชาชน

          สำหรับการเยี่ยมผู้ป่วยและมอบถุงยังชีพตามโครงการ “ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง “ซึ่งเป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายอับดุลรอฟาร ยินสุหรง, นายอาดือนันทร์ มะเซ็ง, นายมาหะมะกอซี  มะเซ็ง, นายแนม ขวัญเชื้อ, นางนิรอเม๊าะ เจ๊ะอีแต, นางหนูพัฒน์ ศิริวงศ์, นางแอเสาะ มะเกะ  นายอุสมาน ยูโซ๊ะ และ นายฮามะ หามะ  สร้างรอยยิ้ม สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ป่วยรวมถึงญาติ และครอบครัว เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความสำคัญใส่ใจเรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และพร้อมจะดูแลประชาชนในทุกความเดือดร้อน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า