เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัย “กองทัพบกห่วงใย หากมีภัยพิบัติ เราพร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ”

504

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พันเอกทวีรัตน์  เบญจาทิกุล  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 มอบหมายให้ จิตอาสาหมวดทหารพรานหญิงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ดำเนินการเตรียมแพ็คสิ่งของบริโภคอาหารแห้ง,น้ำดื่ม เพื่อจัดทำถุงยังชีพ แจกจ่ายให้ประชาชน และตรวจความพร้อมกำลังพลฯ ยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ประจำศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฯ เพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัย อย่างเต็มศักยภาพ “กองทัพบกห่วงใย หากมีภัยพิบัติ เราพร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ”ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 4 และกองทัพบก

          สำหรับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือ  สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 หมายเลขโทรศัพท์ 075-383405 ตลอด 24ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45