ประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ภาค 4  สน. เน้นย้ำนโยบายสำคัญ และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ชื่นชมหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตลอดจน เยาวชนที่ประกวดคลิปสั้น

469

          วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตลอดจนเพื่อเน้นย้ำนโยบายที่สำคัญและข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกให้หน่วยนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา โดยก่อนวาระการประชุม แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กรุณามอบรางวัลให้กับหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  ได้แก่ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และมอบรางวัลผลการประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ“การรณรงค์ ส่งเสริมการทำความดีมีจิตสาธารณะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” และ “การรณรงค์ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ 2564  ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วย รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปสั้น ก่อนให้โอวาท และแนวทางการทำงานต่อไป

          พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “ขอชื่นชมหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายดีเด่นในวันนี้ ซึ่งมีกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้ที่กำกับดูแล ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกำลังพล ตลอดจนผู้ก่อเหตุรุนแรงและครอบครัว เราไม่มีความปรารถนาให้เป็นเช่นนั้น ความปรารถนาของเราคือทำอย่างไรให้เขาเหล่านั้นออกมารายงานตัวหรือมอบตัว เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายต่อไป  ที่ผ่านมาเราพยายามใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก ใช้วิธีการเจรจาเพื่อให้ออกมารายงานตัว จะเห็นได้ว่าการทำงานได้ประสานการปฏิบัติอย่างครอบคลุม ทั้งทางเจ้าหน้าที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ซึ่งภายหลังเกิดเหตุการณ์มีการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสร้างสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนสู่ปกติ อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การพูดคุยสันติสุข จะเป็นหนทางหลักในการเปิดโอกาสการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ ในส่วนเยาวชนที่ได้ส่งคลิปสั้นเข้าประกวดนั้น การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ในปัจจุบันเราประสบปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร และความเป็นจริงเกิดขึ้นทำให้พี่น้องประชาชน ตื่นตระหนก สร้างความเกลียดชัง หรือแม้กระทั่งความแตกแยกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ได้ร่วมกันส่งเข้าประกวดในวันนี้ ขอให้ได้พัฒนาฝีมือจะได้มาร่วมกันแข่งขันในโอกาสต่อไป”

          สำหรับการประชุมในวันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเรื่องสิทธิสวัสดิการ ความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง กำกับการดูแลการใช้สื่อโซเชียลของกำลังพล โดยเฉพาะการร้องเรียนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งให้ผู้บังคับหน่วยได้กำชับกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเข้าพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้หน่วยดำรงความมุ่งหมายในการปฏิบัติมาตรการเชิงรุกการบังคับใช้กฎหมายเมื่อปรากฏภาพข่าวที่แน่ชัด ปฏิบัติตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก รวมถึงการใช้ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ , ให้หน่วยเฉพาะกิจร่วมกับ ส่วนราชการ และชุมชนบูรณาการทำเส้นทางให้ปลอดภัย สอดส่องดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค สถานที่ราชการ และไม่เปิดช่องว่างในการก่อเหตุสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน, ให้ทุกส่วนร่วมกันสนับสนุนงานของ ศบค.ส่วนหน้า ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ covid-19 รวมถึงการช่วยเหลือประชาชน สร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ เตรียมให้ความช่วยเหลือในทันทีเมื่อมีการร้องขอตามขีดความสามารถ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า