ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น สำหรับพลทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

191

          เมื่อวันที่ 27​ ตุลาคม 2564​ พันเอก สรรัศมิ์ ​ นิล​สลับ​ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 5 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับพลทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ ประจำปี 2564  ณ  ห้องอบรมกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายพระยารัษฏานุประดิษฐ์ จังหวัดตรัง ซึ่งมีการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี, การบรรยายให้ความรู้และภาคปฏิบัติในหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย การทำเครื่องดื่มปั่น, การทำปุ๋ยหมัก​ การเลี้ยงหมูหลุม และการเลี้ยงแพะ เพื่อให้ทหารกองประจำการ มีความรู้ด้านวิชาชีพ และนำมาใช้ประโยชน์ในระหว่างรับราชการ และเป็นพลเมืองที่ดี มีการประกอบสัมมาอาชีพ โดยเหมาะสมเมื่อปลดประจำการแล้ว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งเสริม และพัฒนาประเทศในอนาคต

          ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 5 เปิดเผยว่า การฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก ที่จะร่วมกันพัฒนาทหารกองประจำการ ให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทหารกองประจำการหลังปลดประจำการไปแล้ว ซึ่งจากสภาวะปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้ เนื่องจากประสบปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก ทหารที่กำลังปลดประจำการออกไปควรได้รับการฝึกอาชีพ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหาและสภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพการดำรงชีวิต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า