รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ เดินหน้าเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล

384

         วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี   พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อกำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เจ้าหน้าที่ ทั้งให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามความคาดหวังของรัฐบาลและนโยบายของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่

         ในการนี้ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เข้าเยี่ยม นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้อำนวยการรักษาความั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี พร้อมมอบกระเช้าที่ระลึก ก่อนรับฟังบรรยายสรุปชุดควบคุมเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดปัตตานี โดยมี พันตำรวจเอก ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจปัตตานี 92 เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดปัตตานี ตลอดจนกำลังพลชุดควบคุมเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม

         จากนั้น เวลา 13.40 น. พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางต่อไปยัง ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมรับฟังบรรยายสรุปชุดควบคุมเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดสงขลา เพื่อกำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เจ้าหน้าที่เช่นเดียวกัน โดยมี พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พันเอก กิตติ จันทร์เอียด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ส่วนหน้า ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา นายวิเชษฐ์ สายกี้เส้ง ป้องกันจังหวัดสงขลา นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย นายธนกฤต สุทธิพงศ์ ปลัดอำเภอนาทวี กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในครั้งนี้

         พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ชุดคุ้มครองตำบล เป็นไปตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ต้องการที่จะใช้กำลังนี้มาทดแทนกำลังทหารในการดูแลภารกิจเชิงรับ ดูแลในตำบลในชุมชนของตนเอง ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาบรรจุเป็นกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน เป็นกำลังของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้มีการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพและมีการพัฒนามาโดยตลอด ปัจจุบันนี้มีชุดคุ้มครองตำบลทั้งสิ้น 164 ชุดคุ้มครองตำบล พร้อมทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัย ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนในหมู่บ้านของตนเอง มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ภายใต้การนำของท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ เน้นเรื่องของการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกำลังชุดคุ้มครองตำบล ก่อนหน้านี้ในส่วนของชุดคุ้มครองตำบล จะอยู่ในความดูแลของทหารเป็นหลัก หลังจากที่เราได้มีการพัฒนาและมีการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอด จนล่าสุดในปีนี้ในปีงบประมาณ 2565 หลังจากได้มีการประเมินความพร้อมของชุดคุ้มครองตำบลทาง 164 ตำบลแล้ว ได้มีการส่งมอบการขับเคลื่อนชุดคุ้มครองตำบลให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ก็จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลประสานงานบูรณาการและให้การสนับสนุนในสิ่งที่ขาดเหลืออยู่ นอกจากนี้ในเรื่องของการปฏิบัติของชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ทางกองทัพเองได้มีการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเข้าไป ชุดคุ้มครองตำบลละ 6 นาย เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและช่วยดูแลน้องๆอาสาสมัครรักษาดินแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ในเรื่องของการปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลจะต้องมีการตั้งฐานปฏิบัติการ แน่นอนในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะฉะนั้นทางกองทัพและองค์การปกครองให้ความสำคัญในเรื่องฐานปฏิบัติการ ต้องมีความปลอดภัยในเรื่องของการบังคับบัญชา ก็อยู่ในความดูแลของท่านนายอำเภอ ในส่วนของทหารในพื้นที่ก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลทางด้านยุทธการจะควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติของ ชคต.ที่เป็นความคาดหวังในปีนี้ เป็นปีแรกที่เราได้มีการ ถ่ายโอนความรับผิดชอบให้อยู่ในความดูแลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคิดว่าปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อนชุดคุ้มครองตำบลให้มีประสิทธิภาพ นอกจากเรื่องประสิทธิภาพของการบังคับบัญชา นอกจากเรื่องของความพร้อมด้านคุณภาพและอาวุธยุทโธปกรณ์แล้ว การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้การปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า