ลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์สืบสานวิถีชาวนาไทย

37

 

          ที่ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พันโท ธนวัฒน์ สายสกุลรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 มอบหมายให้ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวิถีชาวนาไทยลงแขกเกี่ยวข้าว โดยมี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 พร้อมด้วย สมาชิกแม่บ้านฯ และกำลังพล ของหน่วย ร่วมกิจกรรมในศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ วิถีชีวิต แบบดั้งเดิม การเก็บข้าวโดยใช้แกะในการเก็บข้าวเป็นรวง การใช้เคียวเก็บข้าว เพื่อเก็บพันธุ์ข้าวไปขยายพันธุ์ต่อครอบครัวกำลังพลและชุมชนรอบค่ายฯ

          กิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ที่สำคัญทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมัครสมานสามัคคีในชุมชน

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่153