พสบ.ทภ.4 รุ่น 16 ลงพื้นที่ สำรวจภูมิประเทศ จ.สตูล พบปะกลุ่มทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชน ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

510

           วันนี้ (20 ก.ย.2564) ที่ มัสยิดทุ่งมะปรัง ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล คณะนักศึกษา หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่  16 ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) ที่ 403 กองกำลังเทพสตรี จ.สตูล ลงพื้นที่พบปะกลุ่มทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ ร่วมรับฟังแนวทางแผนการปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่มาใช้พัฒนาขับเคลื่อนสนับสนุนแผนปฏิบัติการของชุมชน ให้เกิดผลอย่างยั่งยืน

             ทั้งนี้ การลงพื้นที่พบปะกลุ่มกลุ่มทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ของคณะนักศึกษา พสบ.กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 16 ได้ดำเนินการ ภายใต้มาตราการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

            สำหรับหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 รุ่น 16 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น การสร้างและพัฒนาเครือข่ายจากบุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีจิตอาสามากด้วยศักยภาพ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและร่วมสรรค์สร้างการพัฒนาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน  “เข้าใจ  เข้าถึง พัฒนา” เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า