องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

918

       วันนี้ 6 สิงหาคม 2563 พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมถ์ และคณะ เดินทางลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยม พบปะกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องของโรงเรียน โดยมี นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

       โอกาสนี้ องคมนตรีได้ร่วมประชุม รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง พบปะกับคณะครูและนักเรียน มอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน ตลอดจนเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านวิชาการู้และฐานการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคต พร้อมกันนี้ยังได้เป็นประธานเปิดอาคารโรงอาหารและร่วมปลูกต้นไม้อีกด้วย

       พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี ได้พบปะและกล่าวให้โอวาท โดยได้ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ IT ซึ่งเป็น อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน ซึ่งผลสัมฤทธิ์การศึกษาของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เน้นย้ำให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง เปิดหลักสูตรอบรมการใช้เครื่องมือให้กับบุคลากร เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้ ความรู้และโลกทัศน์จะกว้างขวางขึ้น ทั้งนี้โลกโซเชียลมีอยู่ 2 ด้าน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย จึงอยากเน้นย้ำให้ผู้ใช้โซเชียลใช้ให้เกิดประโยชน์ลูกหลานให้สูงสุด ปลูกฝังให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาตร์และวิชาประวัติศาสตร์ และมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนคนดีสู่สังคม มีคุณธรรม เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

       จากนั้น ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. องคมนตรีและคณะ เดินทางต่อไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  44 วัดฉัททันต์สนาน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบปะเยี่ยมคณะครูและนักเรียน ร่วมประชุมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ พร้อมกันนี้ได้ร่วม ชมฐานการเรียนรู้ และเปิดอาคารราชประชาภักดีและอาคารราชาวดี ปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิตภายในโรงเรียน

       สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาม เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาลปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 นับเป็นสถานศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นโรงเรียนระดับที่ 44 ในจำนวน 58 ทั่วประเทศ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทุกภาคเรียนและทุกๆปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะออกมาเยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง 58 โรงเรียน พร้อมนำสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มามอบให้แก่นักเรียนเป็นประจำ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า